O združenju

Za vzpostavitev učinkovitega sistema za prenos znanja in tehnologij je potrebno osnovati in sprejeti konkretne operativne načrte, ki bodo usklajeni med profesionalci na področju prenosa tehnologij, deležniki na strani JRO ter v gospodarstvu in bodo opredeljevali:

  • strateške in operativne naloge pisarn za prenos tehnologij, usklajene s strateškimi nalogami JRO;

  • ključne kazalnike uspešnosti dejavnosti prenosa znanja in tehnologij (KPI-je) tako na nivoju JRO kot pisarn za prenos tehnologij;

  • način merjenja uspešnosti dejavnosti prenosa znanja in tehnologij tako na nivoju JRO kot pisarn za prenos tehnologij;

  • ključne kompetence in relevantne izkušnje strokovnjaka za prenos tehnologij, predlog sistema izobraževanj na področju prenosa znanja in tehnologij ter nacionalno veljavne poklicne standarde na tem področju s ciljem primerljivosti referenc doma in v tujini (glej sistem izobraževanj ATTP – Association of technology transfer professionals, ki združuje organizacije ASTP, AUTM itd.);

  • sistematično financiranje dejavnosti prenosa tehnologij, ki bo omogočalo sistematično opravljanje te dejavnosti, kot ga že danes predvideva Zakon o izumih iz delovnega razmerja.

Združenje SI-TT je nastalo kot logična posledica leta 2009 ustanovljenega neformalnega združenja profesionalcev za prenos tehnologij, ki je v letu 2010 na treh večjih sestankih obravavalo stanje in možnosti razvoja področja prenosa znanja in tehnologij v Sloveniji.

18.03.29_Čistopis Temeljnega akta Združenja SI-TT