Organi zduženja

Organi združenja SI-TT so:

zbor članov,

upravni odbor,

predsednik združenja,

nadzorni odbor.

Zbor članov je najvišji organ združenja. Sestavljajo ga vsi člani združenja.

Upravni odbor je najvišji izvršilni organ združenja.

Predsednik združenja je hkrati tudi predsednik in član upravnega odbora.

Nadzorni odbor izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem združenja ter nad finančnim in materialnim poslovanjem združenja.