Dejavosti združenja

Za dosego svojega namena in ciljev izvaja združenje sledeče dejavnosti:

 • zastopanje članstva pri uveljavljanju njegovih poklicnih pravic in interesov,

 • oblikovanje republiških poklicnih standardov, meril in pravil ter sodelovanje v postopkih njihovega nastajanja,

 • ustvarjanje pogojev za medsebojno spoznavanje, mreženje in druženje članov,

 • izmenjava izkušenj, mnenj in praks med člani s področja prenosa tehnologij ter povezanih področij na nivoju Republike Slovenije,

 • razvijanje in promoviranje ugleda poklica profesionalca s področja prenosa tehnologij in etike med člani in širšo javnostjo,

 • zbiranje, oblikovanje ter posredovanje mnenj in stališč pristojnim institucijam o vprašanjih, ki so povezana z delom članov združenja,

 • sodelovanje pri razpravah o strokovnih vprašanjih,

 • vključevanje v postopke oblikovanja politik, zakonov, predpisov, ukrepov in praks, ki imajo vpliv na razvoj dejavnosti prenosa tehnologij in na pogoje za delo članov in združenja,

 • sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo z raziskovalno in izobraževalno dejavnostjo na področju prenosa tehnologij,

 • sodelovanje in povezovanje s sorodnimi domačimi in tujimi organizacijami,

 • vplivanje za ustvarjanje razmer, ki omogočajo uspešen razvoj dejavnosti prenosa tehnologij,

 • vodenje postopkov mediacij kot načina mirnega reševanja sporov med člani in za člane združenja,

 • organizacija brezplačnih strokovnih in družabnih dogodkov z namenom izobraževanja, mreženja oziroma druženja med člani,

 • obveščanje članov o aktivnostih združenja,

 • podeljevanje priznanj in nagrad profesionalcem za dosežke na področju prenosa znanj in tehnologij,

 • informiranje splošne javnosti o delovanju združenja in o stališčih združenja,

 • izdajanje brezplačne poslovne publicistike in literature,

 • nudenje in organiziranje brezplačne strokovne pomoči s področja prenosa tehnologij,

 • organizacija dobrodelnih dogodkov za spodbujanje razvoja potencialov mladih talentov.

Združenje v okviru zakonskih omejitev izvaja tudi sledeče pridobitne dejavnosti:

 • trženje izobraževalnih in družabnih dogodkov,

 • trženje oglasnega prostora v svojih brezplačnih publikacijah z namenom kritja stroškov izdajanja,

 • trženje svetovalnih storitev s področja prenosa tehnologij,

 • priprava in prodaja plačljivih strokovnih publikacij.